Posted in Ամիսիկներ

Սեպտեմբերիկ.տեխնոլոգիական ստուգատես

70715807_534647070639374_5517494801542414336_nՕրը՝ սեպտեմբերի 19

Ժամը՝ 11:00-12:00

Նպատակը՝ սովորողները կավից կպատրաստեն իրենց դեմքերի հարթաքանդակները։

Խնդիրները՝

  • ներկայացնել, գրանցել սովորողների աշխատանքային կարողությունները
  • ներկայացնել, գրանցել սովորողների կավով աշխատելու հմտությունները
  • զարգացնել ստեղծագործական երևակայությունը

Continue reading “Սեպտեմբերիկ.տեխնոլոգիական ստուգատես”