Posted in Աշխատաժամանակ

Ուսուցիչների գարնանային դպրոց. մարտի 22-26

Մարտի 22

10.00-ին ընդհանուր պարապմունք

10.15-12.00 աշխատանք նախագծային խմբերով

12.30-13.00 ընդմիջում

13.00-ից անհատական աշխատանք

Մարտի 23

10.00-ին ընդհանուր պարապմունք

10.15-12.00 աշխատանք նախագծային խմբերով

12.30-13.00 ընդմիջում

13.00-ից անհատական աշխատանք

Մարտի 24

10.00-ին ընդհանուր պարապմունք

10.15-12.00 աշխատանք նախագծային խմբերով

12.30-13.00 ընդմիջում

13.00-ից անհատական աշխատանք

14.00-ին մանկավարժական աշխատողների ընդհանուր ժողով

Մարտի 25

10.00-ին ընդհանուր պարապմունք

10.15-12.00 աշխատանք նախագծային խմբերով

12.30-13.00 ընդմիջում

13.00-ից անհատական աշխատանք

14.00-ին դասվարների առցանց հավաք

Մարտի 26

10.00-ին ընդհանուր պարապմունք

10.15-12.00 աշխատանք նախագծային խմբերով

12.30-13.00 ընդմիջում

13.00-ից անհատական աշխատանք

14.00-ին Ուրբաթ-համերգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s