Posted in Նախագծեր

Անթափոն կենցաղ

3.3 դասարանի սովորողները միանում են «Անթափոն կենցաղ» նախագծին։ Մենք ցանկանում ենք աղբի տեսակավորումը դարձնել առօրյա գործունեության մի մաս։

Ներկայացնում է Ալեքսանդր Փիրումյանը

Ներկայացնում է Պետրոսյան Մոնթեն

Ներկայացնում է Բաբայան Արշին

Ներկայացնում է Բաբաջանյան Եվան

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s