Posted in Ծնողական սեմինարներ

2020-2021 ուստարում սովորողին անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի, գրենական պիտույքների ցանկ

Սովորողի անհատականուսումնականնյութերմիջոցներ

 • Ուսումնական գործիքներ
 • Գրենական պիտույքներ
  Սև մատիտներ
  Քանոն
  Ռետին, սրիչ
  Գունավոր մատիտներ (marko, maped)
  Նկարչական ալբոմ
  Սպիտակ թղթեր A 4
  Սոսինձ (չոր)
  Վրձին
 • Հիգիենայի պարագաներ
  Չոր անձեռոցիկ
  Թաց անձեռոցիկ
  Ջրով շիշ

 • Մարզական հագուստ                                                                                             Մարզահագուստ, մարզակոշիկներ
  Լողազգեստ
  Սրբիչ
  Ռետինե գլխարկ (աղջիկների համար)
  Լողաթափեր
  Փակ լողավազանում՝ օղակ կամ թևիկներ

Ուսապարկ (խուրջին)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s