Posted in Ֆլեշմոբ, Բանավոր մաթեմատիկա

Խնդրի քննարկում․ ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ

Զատիկը քանի՞ անգամ պետք է թեքվի աջ, որ նշված ճանապարհով հասնի թփին:

Խնդիրն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար հատակին գծեցինք ճանապարհը։ Հետո էլ ինքներս փորձեցինք հասնել վերջնակետին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s