Posted in Նախագծեր

Ազգային պարերը կրտսեր դպրոցում

Սովորողները շատ են սիրում ազգային երգերն ու պարերը, ազգային խաղերը, ծեսերը։

Ապրիլի 4-ը Ղազարոս Աղայանի ծննդյան օրն է
Տյառնընդառաջի ծեսը
Բարեկենդան օրեր են…
Զատիկի ծեսը Արևմտյան դպրոցում
Լիսիցյանական շաբաթ
Ազգային խաղեր
Ընկուզախաղեր
Ազգային խաղեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s