Posted in Նախագծեր

Բլոգավարություն․ նոր գործիքների բացահայտում

խմբագրվում է

Օրը՝ 20.05.2022

Ժամը՝ 11:05

Մասնակիցները՝ 3.3 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝
բլոգավարության նոր գործիքների բացահայտում-կիրառում

Ընթացքը՝

-խմբագրել բլոգի արտաքին տեսքը (օրացույց, օգտակար հղումներ, որոնման գործիք)
-խմբագրել բլոգի բաժինները ( հեռացնել չօգտագործվող բաժինները, ավելացնել անհրաժեշտները)
-դիտարկել ընկերների բլոգները

Արդյունքում՝
բլոգի արտաքին տեսքի կազամավորում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s