Posted in «Մուտքի» ճամբար

Առցանց «Մուտք» ճամբար

2022-2023 ուսումնական տարի

Ներկայացնում է Շաշիկյան Արան

Ներկայացնում է Խուդոյան Արինան

Իմ սիրելի կենդանին
Իմ սիրելի խաղալիքը

Ներկայացնում է Չիբուխչյան Միքայելը

Ներկայացնում է Հարությունյան Լուսեն

Արտասանում է Լուսեն
Երգում է Լուսեն

Ներկայացնում է Ղազարյան Լիլիթը

Ներկայացնում է Պետրոսյան Մարտինը

Աքաղաղն ու կտուրը

Ներկայացնում է Խաչատրյան Վահագնը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s