Posted in «Մուտքի» ճամբար

Պատմում են 6 տարեկանները. 2022-2023 ուս․ տարի

Իրենց հետաքրքրությունների մասին են պատմում 6 տարեկանները։

Գասպարյան Մարիա
Խուդոյան Արինա
Աղայան Արեգ
Չիբուխչյան Միքայել
Ղազարյան Լիլիթ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s