Posted in Նախագծեր

Գանգատվում են ոտքերը

խմբագրվում է

«Աչքերի գանգատը» ստեղծագործությունը ընթերցելուց հետո սովորողները հորինել են փոքրիկ պատումներ «Ոտքերի գանգատը» վերնագրով:

Ալեքսանդր Փիրումյան
Լանա Հովհաննիսյան
Մանուէլ Վարդանյան
Էրիկա Եսայան
Արիանա Հարությունյան
Նատալի Եսայան
Նատալի Սիմոնյան
Եվա Բաբաջանյան
Մարի Մաշինյան
Գոռ Շաշիկյան
Լեոն Ղազինյան
Արշի Բաբայան
Եվա Գասպարյան
Ալիսա Խուդոյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s