Posted in Նախագծեր

Ուսումնական գարուն․ ամփոփում

Ուսումնական գարուն 2022

Գարուն է․ Լանա Հովհաննսյան
Գորգի տակ․Մանուէլ Վարդանյան
Անթափոն կենցաղ․Ալեքսանդր Փիրումյան
Ցանկությունների ծառը, Դոնալդ Բիսեթ․Ալեքսանդր Փիրումյան
Սուդոկու․Ալեքսանդր Փիրումյան
Աղբի տեսակավորում․Մոնթե Պետրոսյան
Ցանկությունների ծառը․ Արթուր Մկրտչյան Գագիկի
Գորգի տակ․Արթուր Մկրտչյան Գագիկի
Գորգի տակ․Արիանա Հարությունյան
Ցանկությունների ծառը․Նատալի Սիմոնյան
Կենդանիների վեճը․ Նատալի Սիմոնյան
Ցանկությունների ծառը․Եվա Բաբաջանյան
Անթափոն կենցաղ․Եվա Բաբաջանյան
Մաքուր քաղաք․ Վելիցյան Աննա
Գորգի տակ․ Վելիցյան Աննա
Թափոն․ Արշի Բաբայան
Հեքիաթ․ Արշի Բաբայան
Ցանկությունների ծառը․ Արշի Բաբայան
Գորգի տակ․Եվա Գասպարյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s