Posted in Ծնողական սեմինարներ

Ծնողական հավաք․ ամփոփում

Մարտի 24-ին տեղի ունեցավ 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին դասարան դիմած սովորողների ծնողական հավաքը։

Օրակարգ՝

1․ Կրթահամալիրի կայքի, ենթակայքերի, ընդունելության էջի ներկայացում
2․ Ուսումնառության պայմանագրի, ուսումնական պլանի ներկայացում
4․ Սովորողների հետ ամառային աշխատանք, մուտքի ճամբար օգոստոսին
5․ Ծնողի ընթերցարան
6. Ուսումնական պլանի, պայմանագրի քննարկում


Հավաքի ընթացքում ընկեր Գոհարը անդրադարձավ օրակարգի կետեին։ Ծնողներն էլ տվեցին իրենց հուզող հարցերը և ստացան պատասխաններ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s