Posted in Ինքնակրթություն

Ուսուցչի կամովոր ատեստավորում

Չեմ կարծում, որ ատեստավորման այս ձևը որևէ դրական փոփոխություն կբերի կրթության ոլորտ։ Այս մասին արձագանքել եմ նաև նոյեմբեր ամսին։

Ատեստավորումը որևէ այլընտրանք պետք է ունենա։ Անշուշտ կարևոր է զարգանալը, կրթվելը, նոր հմտություններ ձեռք բերելը, բայց հարկավոր է հաշվի առնել, թե արդյոք թեստերով ատեստավորման միջոցով հնարավոր է հասնել դրան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s