Posted in Նախագծեր

Դիմակներ

Խնդիրները՝
-ստեղծագործական երևակայության զարգացում
-տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում
-մեդիահմտությունների զարգացում

Անհրաժեշտ գործիքներ՝
ֆետր, սոսինձ, մկրատ

Ընթացքը՝
Նախապես ձևել, գունավոր պատկերներ կտրել, ստանալ դիմակ:

Արդյունքը՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s