Posted in Ընտրությամբ գործունեություն

Ընտրությամբ գործունեության խմբեր

Ուսումնական 3-րդ շրջան

Օրերը՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի

Կերպարվեստ

 1. Գրիգորյան Աշոտ
 2. Եսայան Էրիկա
 3. Վելիցյան Աննա
 4. Մարուքյան Գոռ
 5. Պետրոսյան Մոնթե
 6. Սողոմոնյան Կատրին

Մարմնամարզություն

 1. Սիմոնյան Նատալի
 2. Բաբաջանյան Եվա
 3. Մաշինյան Մարի
 4. Խուդոյան Ալիսա
 5. Գասպարյան Եվա
 6. Եսայան Նատալի
 7. Շահրոզեան Արեգ
 8. Բարսեղյան Ալեքս
 9. Փիրումյան Ալեքսանդր

 1. Երաժշտական գործունեություն
 1. Հովհաննիսյան Լանա
 2. Տոնի Ալեք
 3. Պետրոյան Մոնթե
 4. Զաքարյան Գայանե
 5. Հարությունյան Արիանա
 6. Բասրսեղյան Աշոտ
 7. Մկրտչյան Արթուր Գևորգի

Բանավոր մաթեմատիկա

 1. Ղազինյան Լեոն
 2. Մկրտչյան Արթուր Հայկի
 3. Շաշիկյան Գոռ
 4. Կարապետյան Դավիթ
 5. Վարդանյան Մանուէլ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s