Posted in Նախագծեր

Կենդանիների ձմեռում

Մասնակիցներ՝ 3.3 դասարանի սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝ 31.01-28.02.2022

Ընթերցանության համար՝

Տեսանյութերի դիտում, քննարկում՝

Արդյունքը՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s