Posted in Սովորողներ

Երկրորդ ուսումնական շրջան. սովորողի անհատական ուսումնական պլան

Անուն, ազգանուն- 
Ջոկատի համար- 
Ընտրությամբ գործունեության խումբ-
Երթուղային ծառայություն- օգտվում եմ/ չեմ օգտվում

Երկարօրյա ծառայություն-  օգտվում եմ/ չեմ օգտվում
Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s