Posted in Բանավոր մաթեմատիկա, Ընտրությամբ գործունեություն

Նոյեմբեր ամսվա մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ

Խնդիր 4

Իրարից տարբեր քանի՞ թվանշան է օգտագործվել՝ 21, 35, 12, 46, 76 թվերը գրելու համար։


Սովորողների աշխատանքներից մի քանիսը՝

Նռանե Անտոնյան 3.1 դասարան
Խաչատրյան Արեգ 3.2 դասարան
Ղազինյան Լեոն 3.3 դասարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s