Posted in Սովորողներ

Սովորողի անհատակն պլան

լրացվում է

 1. Գրիգորյան Աշոտ
 2. Հարությունյան Արիանա
 3. Եսայան Նատալի
 4. Սիմոնյան Նատալի
 5. Բաբաջանյան Եվա
 6. Տոնի Ալեք
 7. Վելիցյան Աննա
 8. Մկրտչյան Արթուր Հայկի
 9. Մաշինյան Մարի
 10. Շաշիկյան Գոռ
 11. Մարուքյան Գոռ
 12. Կարապետյան Միա
 13. Շահրոզեան Արեգ
 14. Կարապետյան Դավիթ
 15. Ղազինյան Լեոն
 16. Բաբայան Արշի
 17. Սողոմոնյան Կատրին
 18. Բարսեղյան Աշոտ
 19. Խուդոյան Ալիսա
 20. Գասպարյան Եվա
 21.  Պետրոյան Մոնթե
 22. Հովհաննիսյան Լանա
 23. Վարդանյան Մանուէլ
 24. Եսայան Էրիկա
 25. Բարսեղյան Ալեքս
 26. Փիրումյան Ալեքսանդր
 27. Մկրտչյան Արթուր Գևորգի
 28. Զաքարյան Գայանե

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s