Posted in Սովորողներ

Սովորողի անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –

Դպրոց, դասարան –

Երկարօրյա ծառայություն – 

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s