Posted in Նախագծեր

Ես փոխանցում եմ մեդիահմտություն

«Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ. ես փոխանցում եմ մեդիահմտություններ

3.3 դասարանի սովորողները Paint ծրագրով նկարել են սովորեցնում 1.3 դասարանի սովորողներն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s