Posted in Նախագծեր

Ժայռից մասուր է կաթում

Հ․ Թումանյան- Քամին

— Ո՜ւ-ո՜ւ-ո՜ւ…
Քամին է, քամին,
Տես անզգամին.
Բերան չունի՝ փըչում է,

Թևեր չունի՝ թռչում է,
Ձեռքեր չունի՝ քաշում է,
Իմ փոքրիկին քըշում է։


Կորի՛, դու քամի,
Անպիտան քամի։

Continue reading “Ժայռից մասուր է կաթում”