Posted in Նախագծեր

Ամենից լավ տունը

Հովհաննես Թումանյանի «Ամենից լավ տունը» բանաստեղծությունը ընթերցելուց հետո սովորղները պատմում են իրենց տան մասին։

Ալեքսանդր Փիրումյան

Լանա Հովհաննիսյան

Գասպարյան Եվա

Շաշիկյան Գոռ

Խուդոյան Ալիսա

էջը լրացվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s