Posted in Նախագծեր

Թռչունի մտածմունքը

Սովորողները նկարել են բանաստեղծության իրենց սիրելի հատվածը։

Հովհաննիսյան Լանա
Հարությունյան Արիանա
Մկրտչյան Արթուր
Գրիգորյան Աշոտ
Մկրտչյան Արթուր Հայկի
Գասպարյան Եվա
Փիրումյան Ալեքսանդր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s