Posted in Ճամբար

Տեխնոլոգիական աշխատանք

Ժամանակահատվածը՝ օգոստոս

Մասնակիցներ՝  տարատարիք ճամբարականներ

Նպատակը՝ զարգացնել ճամբարականների տեխնոլոգիական կարողությունները

Անհրաժեշտ պարագաներ՝

գունավոր թղթեր, մատիտներ, մկրատ, սոսինձ

Խնդիրները՝

  • զարգացնել գունավոր թղթերով աշխատելու կարողությունը
  • զարգացնել երևակայելու կարողությունը

Ընթացքը՝

թղթերը ծալելու օգնությամբ պատրաստել էջանշաններ և ձևավորել դրանք

Արդյունքը կհրապարակվի բլոգում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s