Posted in Նախագծեր, Ընտանեկան նախագծեր

Ընթերցումներ

2․3 դասարանի սովորողները ներկայացնում են իրենց ընթերցողական կարողությունները։ Նրանք ընթերցում են իրենց սիրելի ստեղծագործությունները ընտանիքի անդամների կամ ընկերների հետ։

Ներկայացնում են Բաբաջանյանները


Ներկայացնում են Սիմոնյանները

Ներկայացնում են Վարդանյանները

Ներկայացնում են Վելիցյանները

Ներկայացնում են Մկրտչյանները

էջը լրացվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s