Posted in Նախագծեր

Ընթերցումներ

Մասնակիցները՝ 2.3 դասարանի սովորողներ, ծնողներ, ընտանիքի անդամներ

Նպատակը՝ ընթերցողական կարողության զարգացում

Խնդիրենրը՝

զարգացնել կարդալու, կարդացածը հասկանալու կարողությունը

զարգացնել կարդացածը ներկայացնելու- խաղալու կարողությունը

Ընթացքը՝

Սովորղները ընտանիքի անդամների կամ ընկերների հետ ընտրում են որևէ ստեղծագործություն և ընթերցում։ Ցանկալի է ընթերցել հատվածներով կամ դերերով։ Աշխատանքի ընթացքը ձայնագրվում է և տեղադրվում բլոգում։

Արդյուքը կարող եք տեսնել այստեղ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s