Posted in Բանավոր մաթեմատիկա

Ճամփորդության մասին խնդիրներ

Խնդիր 1

2.3 դասարանի սովորողները արշավելու են դեպի Ուշի: Դպրոցից շարժվելու են ժամը 10.00-ին: Ճանապարհին ծախսելու են 45 րոպե: Ժամը քանիսի՞ն նրանք կհասնեն Սաղմոսավանք:

Խնդիր 2

Սովորողները նախատեսում են ճամփորդել մայիսի 3-ին: Շաբաթվա ի՞նչ օր է մայիսի 3-ը, եթե մայիսի 1-ը շաբաթ է:

Խնդիր 3

Ավտոբուսում կար 20 նստատեղ: Երբ սովորողները տեղավորվեցին, 2 նստատեղ ազատ մնաց: Քանի՞ սովորող էր մասնակցում ճամփորդությանը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s