Posted in Նախագծեր, Սովորողներ

Սովորում ենք Լեոնից

Որոշել էինք գունավոր թղթերով աշխատել: Մեր Լեոնն էլ առաջարկեց սովորեցնել թղթե նավակ պատրաստել:

Սովորողներն ուշադիր լսում, հարցեր էին տալիս, իրար օգնում, փորձում ու փորձում էին պատրաստել թղթե նավակներ: Վերջում յուրաքանչյուր սովորող ունեցավ իր նավակը և փորձեց մտապահել աշխատանքի ընացքը:

Որոշեցինք նման աշխատանքներ հաճախ կատարել: Չէ՞ որ սովորողները միմյանցից հեշտությամբ ու սիրով են սովորում ինչ-որ նոր բան անել: Իսկ ընկերներին սովորեցնելն ու օգնելն էլ իսկական հաճույք է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s