Posted in Նախագծեր

Բույսերի խնամք

Մեր հոգատար սովորողները միշտ էլ ժամանակ գտնում են բույսերը խնամելու համար: Օրվա հերթապները՝ Գոռը, Կատրինը և Մարին, մեծ պատասխանատվությամբ կատարեցին իրենց աշխատանքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s