Posted in Նախագծեր

Պահոց իմ ձեռքորով

Օրերը՝ մայիսի 14, 21, 25

Ժամը՝ 11.05 -11.50

Մասնակիցներ՝ 2.3 դասարանի սովորողներ

Համագործակցում Մադլեն Թերզյանի հետ

Անցկացման վայրը՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի տեխնոլոգիայի սրահ

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ կտոր, ասեղ, թել, կոճակ, կարի մեքենա

Նպատակը՝ անհատական պահոցների ստեղծում

Խնդիրներ՝ ձևավորել և զարգացնել կտորի, կարի մեքենայի հետ աշխատելու կարողությունը /ձևել, կտրել, կարել/

Ընթացքը՝

-ընտրել պահոցի նմուշ
-գծել, կտրել ձևանմուշը
-ասեղով կարել, ամրացնել
-կարել կարի մեքենայով
-ամրացնել կոճակը, բացել կոճականցքը
-ձևավորել պահոցը / ամրացնել հավելյալ կոճակներ, դետալներ/

Արդյունքը՝ 

Ձևում ենք

Կարում ենք կարի մեքենայով

Պատրսա՜ստ է

Պահոցների նմուշներ՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s