Posted in Նախագծեր

Մարզական օր

Մեզ մոտ կրկին մարզական ուրբաթ է: Կոմիտասյան երգերով, մարզական քայլքով գնացինք Մայր դպրոց: Այնտեղ մի լավ մարզվեցինք և սկսեցինք էստաֆետային խաղեր խաղալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s