Posted in Նախագծեր

Աղայան + Ռոդարի․ աղայանական, ռոդարիական օրեր

Նպատակը՝  Ղ. Աղայանի, Ջ. Ռոդարու ստեղծագործությունների միջոցով զարգացնել սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքը, ստեղծագործական երևակայությունը, քննադատական մտածողությունը, սովորողներին ներգրավել տարբեր գործունեությունների մեջ, նպաստել սովորողների ինքնաճանաչողությանը, ինքնագնահատման կարողությունների ձևավորմանը, զարգացմանը․

Խնդիրները՝ զարգացնել  սովորողների

 • լսելու-խոսելու կարողությունները․  խոսել պարզ, հասկանալի, լսել խոսողին
 • կարդալու որակական հմտությունները․ սահուն, արտահայտիչ կարդալ
 • կարդացածը, լսածը վերլուծելուկարողությունները․ կարծիք, վերաբերմունք արտահայտել, հիմնավորել
 • կարդացածը տարբեր եղանակներով վերարտադրելու, ներկայացնելու կարողությունները․ պատմել, բեմադրել, խաղալ, նկարել
 • երևակայելու, հորինելու կարողությունները․ հորինել նոր ավարտ, վերնագիր, հերոս, խառնել հեքիաթները (նաև ռոդարիական հնարքների օգնությամբ)
 • տեղեկույթի հետ աշխատելու կարողությունները․ անհրաժեշտ տեղեկույթ որոնել, գլխավոր միտքը երկրորդականից առանձնացնել, հավաքագրած տեղեկությը համադրել, միավորել, ներկայացնել
 • խմբով աշխատելու կարողությունները․ պլանավորել աշխատանքը, կատարել աշխատանքի բաժանում, օգնել, սովորել
 • տեխնոլոգիական կարողությունները․ նկարել, ծեփել, կոլաժ, դիմակ, տիկնիկ պատրաստել 
 • մեդիատեխնոլոգիական կարողությունները․ word  խմբագրերի նոր հնարավորություններ

Գործունեություն, արդյունք

Ղ. Աղայանի, Ջ. Ռոդարու ստեղծագործությունների ընթերցում (մենակ, խմբով, դերերով), քննարկում, բեմադրում (մենակ, խմբով, ընտանիքով)

 • Մանուշակ
 • Շոկոլադե ճանապարհը
 • Գրքից փախած մկնիկը
 • Գայլն ու կտուն
 • Թարս հարցեր
 • Ալիսա — Գլորիկը
 • Ոչ մի բանից մարդուկը

Արդյունքը՝

Ռոդարիական մեդիաէջր

Թարս հարցեր

Պլաստիլինից հերոսներ

Հեքիաթների շիլափլավ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s