Posted in Նախագծեր

Հատիկ ենք ցանում

Դե զատկական ածիկ ցանել չէինք կարող, բայց դրանից բացի որոշեցինք նաև այլ հատիկներ ցանել և դիտարկել, թե դրանցից, ո՞րն է ծիլ տալու, ո՞րն է աճելու: Մենք վերցրինք 4 տեսակի հատիկ՝ ոսպ, բրինձ, ձավար, ցորեն և ցանեցինք նախապես պատրաստած տարայում: Հիմա պետք է հետևենք և դիտարկենք, թե այդ հատաիկներից ո՞րն է առաջինը ծիլ տալու, ո՞րն է ավելի արագ աճելու; Հետաքրքիր է կլինի՞ մի տեսակի հատիկ, որը ընդհանրապես ծիլ չի տա:

տեսանյութի առաջին հատվածի օպերատորը մեր սովորողներից Հովհաննիսյան Լանան է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s