Posted in Նախագծեր, Uncategorized

Մայրիկի դիմանկարը

Սովորղները նկարում են իրենց մայրիկների դիմանկարը: Նկարելու հետ մեկտեղ էլ պատմում են մայրիկի մասին:


Մայրիկնե՜ր, գտե՛ք ձեզ մեր դիմանկարների ցուցահանդեսում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s