Posted in Նախագծեր

Չիք-չիք, վատ սովորությունները չիք

-Չիք-չիք, ինչը՞ չիք:
-Պատերազմը չիք:
-Չիք-չիք, է՞լ ինչը՞ չիք:
– Վիրուսը չիք:


Տեառնընդառաջի օրը չիք-չիք խաղացինք ու ասացինք այն ամենն ինչն ուզում ենք, որ չքվի մեր կյանքից: Հետո էլ այդ ամենը թղթերի վրա գրեցինք, կապեցինք ճյուղին ու վառեցինք կրակի վրա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s