Posted in Ճամբար

Սովորում ենք մեր ավագ ընկերներից

6-րդ ջոկատի ճամբարականները սովորում են թղթից թիթեռ պատրաստել իրենց ավագ ընկերներից: Մեր ճամբարականները շատ են սիրում տեխնոլոգիական աշխատանքներ կատարել այդ պատճառով էլ մեծ սիրով հյուրընկալել էին ընկեր Տաթևին և միջին դպրոցի մի քանի սովորողներին՝ Գուրգենին, Թադոսին և Լեոնին:

Հետաքրքիր և արդյուավետ համագործակցություն ստացվեց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s