Posted in «Հասկ» ռադիո, Ճամբար

Զրուցում ենք փայտի, փայտարվեստի մասին

Քանի որ նախատեսում ենք այցելել Հայաստանի փայտարվեստի թանգարան, այսօր զրուցեցինք փայտի, փայտարվեստի մասին: Քննարկեցինք, թե ինչեր են պատրաստվում փայտից և ուսումնասիրեցինք նմանատիպ իրեր: Մեր սովորողներից մի քանիսը պատմեցին, որ իրենց պապիկները ևս կարողանոմ են փայտից տարբեր իրեր պատրաստել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s