Posted in Նախագծեր

Նկարազարդ շապիկներ

Այսօր մեր սովորողները նկարեցին իրենց շապիկների վրա ձմեռային պատկերներ, որպեսզի Ամանորյա ծեսին կրեն իրենց ձեռքով նկարազարդած, նմանը չունեցող շապիկները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s