Posted in Նախագծեր

Ճպուռն ու մրջյունը

«Ճպուռն ու մրջյունը» ստեղծագործությունը կարդալուց, քննարկելուց, բերանացի արտասանելուց հետո մեր սովորողները պատրաստեցին մեդիաէջեր և մուտքագրեցին իրենց դուր եկած հատվածը:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s