Posted in Ծեսեր

Թթուդրիկ

Թթուդրիկի ծեսն անցավ շատ հետարքիր: Սովորողների հետ քննարկեցինք, թե ինչեր են մեզ անհրաժեշտ թթվի համար, ցուցակ գրեցինք, խանութ գնացինք: Հետո սովորողներն ինքնուրույն պատրաստեցին սեղանները, լվացին, դասավորեցին բանջարեղենները և սկսեցին կերպարներ պատրաստել ու պատմել նրանց մասին: Վերջում էլ իրենց կերպարներին տեղավորեցին մեծ տարայի մեջ՝ թթվելու:

Հավես, ուրախ, համեղ օր ստացվեց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s