Posted in Սովորողներ

Արթուր Մկրտչյան

Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Արթուրի հետ աշխատել ենք առցանց: Նա պարտաճանաչ մասնակցել է բոլոր տեսադասերին: Արթուրն աշխատում է այն ուսումնական փաթեթներով, որոնք նախատեսված են դասարանական խմբի համար:
Արթուրի աշխատանքները կարող եք տեսնել այստեղ: /one drive/

Բլոգում տեղադրված հետևյալ աշխատանքներին մասնակցել է Արթուրրը՝

Մեր հորինած խնդիրները

Ծաղիկ, որը թռչել գիտեր

Հանելուկներ տիեզերքի մասին

Թե ինչ եղավ, երբ արտույտը նկատեց, որ կտուցը չկա

Հորինում ենք խնդիրներ

Կոմիտասյան օրեր

Արթուրի ստեղծած մեդիաէջերը՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s