Posted in Նախագծեր

Հանելուկներ տիեզերքի բնակիչների մասին

Տիեզերքի մասին զրուցելուց և ուսումնական ֆիլմեր դիտելուց հետո, մենք հորինեցինք հանելուկներ, որոնց հերոսները տիեզերքի բնակիչներն են:

Բարսեղյան Ալեքս
Կարապետյան Դավիթ
Մկրտչյան Արթուր
Փիրումյան Ալեքսանդր
Կարապետյան Միա
Վելիցյան Աննա
Վարդանյան Մանուէլ
Հարությունյան Արիանա
Մկրտչյան Արթուր
Մաշինյան Մարի
Հովհաննիսյան Լանա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s