Posted in Սովորողներ

Արմենն ու Սանասարը

Արմենն ու Սանասարը մեր նոր դասընկերներն են: Նրանք մեզ մոտ են եկել Քարինտակ գղուղից: Մի քանի օրում նրանք դարձել են մեր դասարանի լիարժեք ու սիրելի անդամները: