Posted in Հաշվետվություն

Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում

Աշխատակարգը ըստ շաբաթների՝

Արտակարգ սեպտեմբեր. 1-11

Սեպտեմբերի 14-18

Սեպտեմբերի 22-25

Սեպտեմբերի 28- հոկտեմբերի 2

Նախագծեր՝

«Ես» ուսումնական նախագծ

Ես. ինքնանկար

Ես. տեխնոլոգիական աշխատանք

Ես. մեդիանկարչություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s