Posted in Ծնողական սեմինարներ

Ծնողական սեմինար

Մասնակիցներ՝ 2.3 դասարանի սովորողների ծնողներ

Ամսաթիվը՝ սեպտեմբերի 1, ժամը` 19:00

Ծրագրում՝

1. Արտակարգ սեպտեմբեր

2. Աշոտ Բլեյանին պետական պարգևի ներկայացնելու առաջարկ

3. Համայնքը հետամուտ է խնդրին. Սեբաստացի կրթական համայնքի հայտարարությունը

Հավելված՝ ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամի վերակազմավորվելու առաջարկի փաթեթ

Հանդիպմանը կարող եք միանալ այս հղումով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s