Posted in Հեռավար ուսուցում

Տեխնոլոգիական աշխատանք

Այս շաբաթ մենք ստեղծեցինք արև բառի մեդիաէջը, նամակ գրեցինք արևին և իհարկե կատարեցինք գեղեցիկ տեխնոլոգիական աշխատանք: Մեր սովորողները պատրաստեցին արև գունավոր թղթերով:

Բաբայան Արշի

Տոնոյան Շավարշ

նմն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s