Posted in Հեռավար ուսուցում, Ամիսիկներ

Հունիսիկ. հարսանեկան երգեր

Մեր սովորողները տեսադասերի ընթացքում վերհիշեցին իրենց սովորած հարսանեկան երգերը, սովորեցին նորերը: Այս ստուգատեսի ընթացքում էլ ներկայացնում են դրանք:

Փիրումյան Ալեքսանդր

Տոնոյան Շավարշ

Մկրտչյան Արթուր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s