Posted in Հեռավար ուսուցում

Երգում ենք…

5-6 տարեկանները տեսադասերի ընթացքում ընկեր Դիանայի հետ կրկնել են իրենց սիրելի երգերը: Սովորողներից մի քանիսը ներկայացնում են երգը նաև տեսանյութի միջոցով:

Բաբայան Արշի

Փիրումյան Ալեքսանդր

էջը խմբագրվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s