Posted in Մասնագիտական կրթություն (այգեգործություն), Պարտիզպուրակային աշխատանք

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Նախապատրաստում ենք տարածքը, որպեսզի հետո տնկենք վայրի  խաղողի սածիլները: Մեր նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում նախապես ընտրված տարածքի հողը փխրեցրինք, ջրեցինք հողը,  խառնեցինք կարմիր ավազ, որպեսզի հետո մեր տնկած խաղողը ավելի լավ աճի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s